رباعی سروده شده در وصف خادم الحسین مرحوم حاج سعید حجاری زاده

از خلق برید و بر خدایش دل بست          

بر مسند خدمت به محبان بنشست 

    حجاری زاده  خادم اهل البیت                    

  بر جمع رفیقان شهیدش پیوست

ارسال نظر