رباعی سروده شده در وصف خادم الحسین مرحوم حاج سعید حجاری زاده

از خلق برید و بر خدایش دل بست           بر مسند خدمت به محبان بنشست      حجاری زاده  خادم اهل البیت                       بر جمع رفیقان شهیدش پیوست

ارسال نظر